Múa Bài

Dạy múa bài cơ bản: Spreads – Table Spread

Dạy múa bài cơ bản: Spreads – Table Spread Video hướng dẫn làm nghệ thuật xiếc bài cơ bản đẳng cấp cực kỳ ảo diệu thế giới

Dạy múa bài cơ bản: Two-handed Cuts – Easy Bridge Display

Dạy múa bài cơ bản: Two-handed Cuts – Easy Bridge Display Video hướng dẫn làm nghệ thuật xiếc bài cơ bản đẳng cấp cực kỳ ảo diệu thế giới

Dạy múa bài cơ bản: Spreads – Lepaul Spread

Dạy múa bài cơ bản: Spreads – Lepaul Spread Video hướng dẫn làm nghệ thuật xiếc bài cơ bản đẳng cấp cực kỳ ảo diệu thế giới

Dạy múa bài cơ bản: Two-handed Cuts – Ballad

Dạy múa bài cơ bản: Two-handed Cuts – Ballad Video hướng dẫn làm nghệ thuật xiếc bài cơ bản đẳng cấp cực kỳ ảo diệu thế giới

Dạy múa bài cơ bản: Shuffles – Riffle Shuffle

Dạy múa bài cơ bản: Shuffles – Riffle Shuffle Video hướng dẫn làm nghệ thuật xiếc bài cơ bản đẳng cấp cực kỳ ảo diệu thế giới

Dạy múa bài cơ bản: Shuffles – Faro Shuffle

Dạy múa bài cơ bản: Shuffles – Faro Shuffle Video hướng dẫn làm nghệ thuật xiếc bài cơ bản đẳng cấp cực kỳ ảo diệu thế giới

Dạy múa bài cơ bản: Shuffles – Tunnel Shuffle

Dạy múa bài cơ bản: Shuffles – Tunnel Shuffle Video hướng dẫn làm nghệ thuật xiếc bài cơ bản đẳng cấp cực kỳ ảo diệu thế giới